2000

Fibreglass and paint
160×160×64 cm

White Dark VII

Whiteout

Yellow