2003

Marble
100×100×100 cm

Mountain

Mountain

Bright Mountain

Remember the Mountains