1996

Wood and paint
210×116×214 cm

Mountain

Mountain

Mountain

Mountain

Bright Mountain