1997

Marble
170×168×65 cm

Volterra

Eight Eight

Stone Saddle