2013

P.V.C 18×29×36 m
Lucerne Festival, Matsushima, Japan, 2013
Lucerne Festival, Sendai, Japan, 2014

Installing Ark Nova

Ark Nova

Sendai, Japan 2014

Leviathan

Tail Pavilion