1999

PVC and steel
51.8×32.6×16 m

Taratantara

Taratantara

Marsyas

Temenos

Leviathan

Dismemberment, Site I